iacf1.jpg

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is, mits het betreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting vergoed. Het bestuur kan aan bestuurders geen bezoldiging toekennen.


Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • R.V. de Oude - EFIAP/s | PPSA - voorzitter
  • G. Wildering - EFIAP - secretaris
  • G.B. van Hoek - BMK - penningmeester
  • W.J. Groen - EFIAP - algemeen bestuurslid

Ter ondersteuning van de stichting zijn een 5-tal vrijwilliggers actief.

 

  Huishoudelijk Reglement

  Statuten SOFA

ONS ADRES

p/a SOFA
Visstraat 3A
2611 JW Delft

MAIL ONS

Info nodig?
Neem CONTACT op!

ONZE GEGEVENS

KvK: 72869976
RSIN: 859267738
Rek.: NL97INGB0008675312